• Doradztwo prawne w zakresie obsługi nieruchomości, prowadzenie czynności związanych z administrowaniem obiektem, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej (poza zakresem umowy, a więc płatne osobno w razie prowadzenia sprawy sądowej przez Wspólnotę Mieszkaniową, jest honorarium radcy prawnego lub adwokata, należne wpisy sądowe i inne opłaty publiczno-prawne lub pełnomocnictwa).
 • Bieżące weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Planowanie strategiczne i operacyjne – przygotowanie rocznego i wieloletniego planu gospodarczego.
 • Prowadzenie obsługi księgowo – finansowej, która obejmuje sprawozdawczość finansowo – księgową, weryfikację faktur i rachunków kosztowych i dochodowych pod względem merytorycznym i formalnym.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów i przychodów, dokonywanie bieżącej kalkulacji kosztów uwzględniającej potrzeby i oczekiwania właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej, prowadzenie systemu rozliczeń opłat za własność wspólną, prowadzenie windykacji należności i podejmowanie kroków w stosunku do dłużników, dokonywanie kalkulacji stawek opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości.
 • Analizę ekonomiczną nieruchomości.
 • Obsługę administracyjną i techniczno–eksploatacyjną obsługiwanych obiektów, w tym bieżące aktualizowanie wykazu właścicieli i dokumentacji nieruchomości.
 • Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego i e-mailowego z administratorem.
 • Kontrolę i ewidencję stanu technicznego obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad:
  - utrzymaniem stałej sprawności oświetlenia obiektu,
  - utrzymaniem stałej sprawności kanalizacji fekalnej,
  - utrzymanie stałej sprawności kanalizacji teletechnicznej,
  - utrzymanie stałej sprawności instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazu.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznych obiektu, instalacji i infrastruktury towarzyszącej.
 • Organizację obligatoryjnych przeglądów budowlanych, technicznych, przeciwpożarowych stosownie do wymagań Prawa Budowlanego, prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Organizację napraw, remontów bieżących obiektu i infrastruktury towarzyszącej, modernizacji nieruchomości.
 • Utrzymanie czystości obiektu poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno – porządkowego obiektu oraz altan śmietnikowych.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów na dostawę mediów, wywóz nieczystości, obsługę techniczną, ochronę, sprzątanie, pielęgnację zieleni innych umów zapewniających obsługę obiektu. Posiadamy też stałych partnerów w zakresie obsługi nieruchomości (sprzątanie, ochrona, konserwacje, itp.) dzięki czemu istnieje możliwość podpisania umów na preferencyjnych warunkach z wybranymi dostawcami czy usługodawcami.
 • Bieżącą weryfikację rynku wraz z weryfikacją zawartych umów na obsługę nieruchomości, w celu bieżącej optymalizacji kosztów utrzymania i obsługi nieruchomości
 • Pozyskiwanie pożytków dla nieruchomości zgodnie z wolą właścicieli
 • Pełnienie nadzoru nad wykonawstwem prac zleconych przez Wspólnotę Mieszkaniową.
 • Przygotowywanie i organizację zebrań i spotkań właścicieli, wraz z przygotowaniem i dystrybucją stosownej dokumentacji
 • Nadzór nad prawidłowym wykonaniem i/lub realizacja uchwał Właścicieli
 • Dostęp dla właścicieli przez WWW do strefy mieszkańców dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu, gdzie mogą sprawdzić własne bieżące rozliczenia finansowe czy zapoznać się z najważniejszymi dokumentami wspólnoty (np. treści uchwał, ogłoszenia, zawiadomienia)